Đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Giữ vững phương thức lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết cho sự thành công
Tác giả: Phan Minh Dũng - PBT TT Thị ủy .
Phương thức lãnh đạo của Đảng là phương pháp, cách thức mà Đảng sử dụng tác động vào Nhà nước và xã hội để giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo-Nhà nước quản lý, điều hành-Nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng cầm quyền, thực hiện sự lãnh đạo của mình thông qua việc đề ra các chủ trương, đường lối và công tác cán bộ, đảng viên. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2011 bổ sung hoàn chỉnh hơn phương thức lãnh đạo của Đảng, đó là: Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị; Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Dấu ấn 5 năm Điện Bàn thành thị xã
Tác giả: Ngọc Tuấn .
Vào những ngày này cách đây vừa tròn 5 năm về trước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Điện Bàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2015 tại hội trường Thị ủy Điện Bàn với 299 đại biểu chính thức đại diện cho 5.939 đảng viên của Đảng bộ. Đại hội đã thống nhất chủ đề của Báo cáo chính trị là “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống của quê hương, phấn đấu xây dựng Điện Bàn thành Thị xã phát triển” và đề ra Nghị quyết với mục tiêu cùng với 15 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm