Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thu hồi Quyết định số 7133/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND thị xã về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Chánh và Thông báo số 225/TB-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã về thụ lý giải quyết khiếu nại
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thu hồi Quyết định số 7133/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND thị xã về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Chánh và Thông báo số 225/TB-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã về thụ lý giải quyết khiếu nại
Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai của ông Thân Vĩnh Thành trú tại khối phố Câu Nhi Tây, phường Điện An
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai của ông Thân Vĩnh Thành trú tại khối phố Câu Nhi Tây, phường Điện An
Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Là, trú tại khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc - người được những người thừa kế của ông Võ Tung (đã chết) ủy quyền khiếu nại
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Là, trú tại khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc - người được những người thừa kế của ông Võ Tung (đã chết) ủy quyền khiếu nại
Các tin khác:
• Quyết định số 11111/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Lê Thị Nga (người được ủy quyền khiếu nại: ông Hà Văn Quảng), trú tại khối phố Bằng An Trung, phường Điện An
• Quyết định số 11109/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Văn Lực trú tại khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc
• Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Châu
• Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 11/1/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Văn Phụ, trú thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa
• Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 16/1/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáoLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm