Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các văn bản kèm theo:
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Điện Bàn theo 10 mẫu biểu đính kèm và 34 trang.
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thị xã Điện Bàn (theo 03 biểu đính kèm).
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Tác giả: UBDN thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Điện Bàn theo 10 mẫu biểu đính kèm và 39 trang.
Các tin khác:
• Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
• Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
• Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014 huyện Điện Bàn
• Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013 huyện Điện Bàn
• Công bố công khai dự toán năm 2012Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm