Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thị xã Điện Bàn.
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các văn bản kèm theo:
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Điện Bàn theo 10 mẫu biểu đính kèm và 34 trang.
Các tin khác:
• Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
• Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
• Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
• Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
• Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện BànLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm