Hướng dẫn thủ tục hành chính

STTTên thủ tụcLĩnh vực
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 74 items in 4 pages
1 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
Thời gian giải quyết: 18 ngày. Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế. a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư ( 02 tờ ) - Báo cáo kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về hồ sơ thiết kế dự toán. - Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra ( nếu có). - Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư. - Báo cáo kinh tế kỹ thuật ( 09 bộ) - Bản vẽ thiết kế thi công ( đã thẩm
Công thương
2 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính
Số ngày xử lý: 12 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 12 ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng QSD Đ: 07 ngày + Chi Cục thuế: 03 ngày
Đất đai
3 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (có trích đo thửa đất, có bổ sung nhà)
Số ngày xử lý: 35 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Bộ phận TN trả KQ: 02 ngày Văn phòng ĐK QSD đất: 19 ngày Phòng TN-MT: 03 ngày Chi cục thuế: 03 ngày Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 05 ngày UBND huyện: 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Tờ khai tiền sử dụng đất 2/ Tờ khai lệ phí trước bạ 3/ Đơn xin cấp Giấy CN QSD đất (theo mẫu) 4/ Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất 5/ Biên bản xét duyệt cấp GCN QSD đất lần đầu của HĐTV đất đai cấp
Đất đai
4 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
Số ngày xử lý: 10 Phòng ban xử lý: Bộ phận TN&TKQ Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Một cửa: 02 ngày Văn phòng ĐK QSD đất: 05 ngày Chi cục thuế: 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Quyết định phê duyệt trúng đấu giá (02 bản sao có chứng thực) 2/ Tờ khai thuế trước bạ theo mẫu 3/ Biên lai nộp tiền trúng đấu giá theo quyết định đã phê duyệt
Đất đai
5 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà)
Số ngày xử lý: 27 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết: - Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày - Văn phòng ĐKQSD Đ: 19 ngày - Phòng TN-MT: 03 ngày - UBND : 03 ngày + Phí và lệ phí theo quy định hiện hành Hồ sơ kèm theo 1/ Bảng gốc GCN QSD đất 2/ Đơn xin đăng ký biến động 3/ Bảng mô tả ranh, mốc giới thửa đất 4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn 5/ Đơn xin cấp giấy CNQSDĐ (theo mẫu)
Đất đai
6 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà)
Số ngày xử lý: 39 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 39 ngày + Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng ĐKQSDĐ: 28 ngày + Chi cục thuế : 03 ngày + Phòng TN-MT: 03 ngày + UBND : 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Đơn xin báo mất GCN QSD đất và QSH nhà ở 2/ Thông báo niêm yết và kết thúc niêm yết (UBND cấp xã thực hiện) 3/ Đơn xin cấp lại GCN QSD đất và QSH nhà ở [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc] 4/ Đơn xin đăng ký biến độn
Đất đai
7 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ
Số ngày xử lý: 26 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 26 ngày làm việc + Bộ phân TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng ĐKQSDĐ: 21 ngày + Chi cục thuế: 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế 2/ Văn bản nhận di sản thừa kế 3/ Đơn xin đăng ký biến động 4/ Tờ khai lệ phí trước bạ [To khai 01-LPTB nha dat.doc] 5/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân [To khai 11 KK-TNCN.doc] 6/ GCN QSD
Đất đai
8 Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
Số ngày xử lý: 10 Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư về việc đề nghị nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi( 02 tờ ) - Đề cương nhiệm vụ khảo sát do đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập ( nếu có ) ( 09 bộ ) - Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư b. Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc c
Công thương
9 Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
Số ngày xử lý: 10 ngày Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư về việc đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi( 02 tờ ) - Phương án kỹ thuật khảo sát ( 09 bộ ) - Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư. b. Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc c. Trình tự thực hiện: Bước
Công thương
10 Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III
Thời gian xử lý: 15 ngày. Phòng ban xử lý: - Phòng Kinh tế a. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ trình của chủ đầu tư ( UBND xã) đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III. - Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư. - Hồ sơ thiết kế - dự toán ( 09 bộ ) b. Thời gian giải quyết hồ sơ: Không quá 15 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 10 ngày làm việc c. Trình tự thực hiện: Bước 1:
Công thương
11 Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2014
Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quảng Nam năm 2014
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
12 V/v hướng dẫn thủ tục xét danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương năm 2014 trên địa bàn huyện
Thực hiện Công văn số 503/SCT-QLCL ngày 15/5/2014 của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thủ tục xét danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương năm 2014. Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Hướng dẫn xét danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi
13 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên
1. Thủ tục hồ sơ: - Đơn xin thuyên chuyển công tác (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang công tác); - Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền; - Quyết định thuyên chuyển công tác; - Quyết định tiếp nhận và phân công công tác của UBND huyện; - Hồ sơ cá nhân của công chức- viên chức (bao gồm quyết định tuyển dụng); 2. Thời gian giải quyết: 10 ngày 3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 07 ngày; - Bộ phận
Nội vụ
14 Thủ tục về điều động công chức, viên chức
1. Thủ tục hồ sơ: - Tờ trình về việc đề nghị điều động; - Danh sách trích ngang CBCC; 2. Thời gian giải quyết: 05 ngày. 3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 03 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.
Nội vụ
15 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức
1. Thủ tục hồ sơ: - Đơn xin thuyên chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác); - Công văn đồng ý giải quyết cho thuyên chuyển công tác của UBND huyện; - Sơ yếu lý lịch (khai rõ bản thân và quan hệ gia đình); - Bản nhận xét quá trình công tác; - Quyết định tuyển dụng và quyết định bổ nhiệm; - Quyết định lương gần nhất; - Các bản sao văn bằng (có chứng thực); - Phiếu khám sức khoẻ; - Giấy chứng nhận ưu tiên;
Nội vụ
16 Thủ tục hợp đồng lao động
1. Thủ tục hồ sơ: - Đơn xin hợp đồng; - Tờ trình đề nghị cho phép hợp đồng của cơ quan sử dụng lao động; - Sơ yếu lý lịch; - Phiếu khám sức khoẻ; - Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực); - Giấy chứng nhận ưu tiên; - Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực); 2. Thời gian giải quyết: 20 ngày. 3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 17 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Nội vụ
17 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện
1. Thủ tục hồ sơ: + Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Hội, trong đơn nêu rõ tên Hội, tôn chỉ mục đích của Hội, lĩnh vực mà Hội dự kiến hoạt động, phạm vị hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp; + Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập Hội (Họ tên, ngày tháng năm sinh, trú quán, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn). 2. Thời gian giải quyết: 15 ngày. 3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu x
Nội vụ
18 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện
1. Thủ tục hồ sơ: + Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; +Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm bản kiểm điểm báo cáo kết quả tập sự (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan công tác); + Bản photo (có chứng thực) quyết định tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức; 2. Thời gian giải quyết: 05 ngày 3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 03 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.
Nội vụ
19 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Bản khai (theo mẫu) - Bản photo thẻ thương binh, bệnh binh…. - Các gấy tờ liên quan (nếu có) 2. Thời gian giải quyết 05 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
20 Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí
Căn cứ vào danh sách hộ nghèo khảo sát hằng năm. Phòng LĐ-TBXH sẽ tổng hợp danh sách tham mưu cho UBND huyện có văn bản đề nghị tỉnh mua thẻ BHYT cấp cho đối tượng bắt đầu từ tháng 01 hằng năm.
Lao động thương binh - xã hội

Thông báo

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 -2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).
Thông báo số 661/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 129/TB-PTQĐ ngày 14/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 13, thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Thông báo số 575/TB-UBND ngày 19/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công khai lấy ý kiến của tổ chức, công dân về Danh mục công trình, dự án dự kiến đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm