Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03 /TB-UBBC 19/02/2021 Hồ sơ ứng cử: - Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ ...
04/HĐND 22/01/2021 Về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
02 /KH-UBND 05/01/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình phổ cập bơi năm 2019
24 /HD-UBND 05/01/2019 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường trên địa bàn thị xã Điện Bàn
03/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BƠI, LẶN
02/NQ-HĐND 03/07/2013 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Điện Bàn Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
01 /NQ-HĐND 03/07/2013 Miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Điện Bàn Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
04 /NQ-HĐND 03/07/2013 Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013
05 /NQ-HĐND 03/07/2013 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012
03 /NQ-HĐND 03/07/2013 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
06 /NQ-HĐND 03/07/2013 Phê chuẩn bổ sung danh mục dự án đầu tư mới, dự án giãn, giảm đầu tư trong giai đoạn 2012-2015
01/2013/NQ-HĐND 03/07/2013 Về Đề án phát triển giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương loại III, thuỷ lợi hoá đất màu huyện Điện Bàn, giai đoạn 2014-2020
77/2006/QH 11 01/07/2007 Luật thể dục thể thao
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm