Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Tác giả: UBDN thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/08/2016 .Lượt xem: 2480 lượt.
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Điện Bàn theo 10 mẫu biểu đính kèm và 39 trang.
Download Quyết định, Biểu mẫu đính kèm