108 /BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 6045 lượt.
Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Thị uỷ, HĐND thị xã, sáu tháng qua UBND thị xã đã tổ chức, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đạt được những kết quả như sau:
Download Báo cáo 108   /BC-UBND