96 /BC-UBND Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 2314 lượt.
Thực hiện Công văn số 2078/UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn báo cáo như sau:
Download Báo cáo 96 /BC-UBND