Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 1820 lượt.
Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, cả nước tiếp tục phục hồi và đạt được những kết quả tích cực, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, nguồn thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn đã tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm của thị xã. Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2015; UBND thị xã đã ban hành chương trình công tác với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong thị xã, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 đã có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực, cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
Download Báo cáo