Kế hoạch Sơ tuyển học viên Đề án 500 khóa IV, năm 2015
Tác giả: UBND huyện Điện Bàn .Ngày đăng: 13/03/2015 .Lượt xem: 8150 lượt.
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BĐH ngày 12/01/2015 của Ban Điều hành Đề án 500 tỉnh Quảng Nam về Tuyển sinh khóa IV năm 2015 của Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016; Thông báo số 18/TB-BCĐ ngày 15/01/2015 của Ban chỉ đạo Đề án 500 huyện Điện Bàn về việc Tuyển sinh khoá IV lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo Đề án 500 huyện Điện Bàn xây dựng Kế hoạch sơ tuyển học viên Đề án 500 khóa IV, năm 2015 như sau:
Download Kế hoạch 29/KH- BCĐ