Nội dung chi tiết

Các tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 18/09/2013 .Lượt xem: 49430 lượt. [In bài]
Ngày 16/6/2009, UBND huyện Điện Bàn ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc ban hành tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008. Để giúp cho các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng, ISO UBND huyện Điện Bàn cung cấp hệ thống các Hồ sơ, tài liệu đã được xây dựng theo TCVN ISO 9001-2008.

            Ngày 16/6/2009, UBND huyện Điện Bàn  ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND  về việc ban hành tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008. Để giúp cho các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng, ISO UBND huyện Điện Bàn cung cấp hệ thống các Hồ sơ, tài liệu đã được xây dựng theo TCVN ISO 9001-2008.

 

      Các tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000   

      1. Quy trình kiểm soát hồ sơ tài liệu 

  

Quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu           :           QT.HT.01 

 

      Biểu mẫu:  

 

Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu                 :           BM.HT.01.01  

Danh mục tài liệu nội bộ hiện hành          :           BM.HT.01.02  

Danh mục tài liệu bên ngoài                    :           BM.HT.01.03 

Sổ phân phối tài liệu nội bộ                     :           BM.HT.01.04  

Biên bản hủy hồ sơ, tài liệu                    :           BM.HT.01.05

 

      2. Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ 

 

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ          :QT.HT.02 

 

      Biểu mẫu: 

  

Kế hoạch đánh giá                                    :BM.HT.02.01 

Chương trình đánh giá                              :BM.HT.02.02 

Phiếu ghi chép                                         :BM.HT.02.03

Báo cáo đánh giá nội bộ                           :BM.HT.02.04

Danh sách đánh giá viên nội bộ                 :BM.HT.02.05 

 

      3. Quy trình xem xét của lãnh đạo về chất lượng

 

Quy trình Xem xét của lãnh đạo về chất lượng                     :QT.HT.03 

 

      Biểu mẫu: 

 

Thông báo triệu tập họp xem xét của lãnh đạo về chất lượng:BM.HT.03.01 

Báo cáo cuộc họp xem xét của lãnh đạo                             :BM.HT.03.02  

Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo về chất lượng       :BM.HT.03.03 

 

      4. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa 

 

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa:QT.HT.04 

 

  Biểu mẫu: 

 

Báo cáo sự không phù hợp                                            : BM.HT.04.01 

Sổ theo dõi công việc không phù hợp                              : BM.HT.04.02 

Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa            : BM.HT.04.03

Sổ theo dõi thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa  : BM.HT.04.04 

 

      5. Sổ tay chất lượng:  

 

Số tay chất lượng 

Phụ lục 01

Phụ lục 02  

 

      6.Thanh tra huyện

 

Quy trình tiếp dân & giải quyết khiếu nại, tố cáó                : QT.TTr.01

Mô tả công việc chức danh thanh tra huyện Điện Bàn        : MC. TTr  

      7. Phòng Công Thương

      7.1. Quy trình cấp phép xây dựng

 

Quy trình cấp phép xây dựng                 : QT.CT.01

  

      Biểu mẫu: 

 

Sổ theo dõi cấp phép xây dựng              :BM.CT.01.01

Sổ giao việc cấp phép xây dựng             :BM.CT.01.02  

Phiếu kiểm tra hiện trường                     :BM.CT.01.03 

 

      7.2 Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

 

Quy trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình     :QT.CT.02

 

      Biểu mẫu: 

 

Sổ giao, nhận và theo dõi thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán :BM.CT.02.01 

Phiếu giao việc thẩm định TKBVTC-DT        : BM.CT.02.02 

 

      7.3.Mô tả công việc chức danh phòng công thương  

 

Mô tả công việc chức danh phòng công thương    : MC. CT 

 

      8.Chi Cục Thuế

      8.1. Quy trình xử lý và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai  

  

Quy trình xử lý và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai        : QT.CC.01

 

      8.2. Mô tả công việc chức danh đội quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu khác

 

Mô tả công việc chức danh đội quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thu khác : MC.CC  

 

      9. Phòng Tài chính - Kế hoạch

      9.1. Quy trình thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng  

  

Quy trình thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng           : QT.TK.01

 

      Biểu mẫu: 

 

Sổ giao - nhận và theo dõi thẩm định hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành : BM.TK.01.01 

 

      9.2. Quy trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 

 

Quy trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình       : QT.TK.02

 

      Biểu mẫu: 

 

Sổ giao - nhận và theo dõi thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật : BM.TK.02.01

 

      9.3. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh                :QT. TK.03

 

      9.4. Mô tả công việc chức danh Phòng Tài chính - kế hoạch

 

Mô tả công việc chức danh Phòng Tài chính - kế hoạch          :MC. TK 

    

      10. Phòng tư pháp

      10.1.Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  

Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật                     :QT.TP.01

       Biểu mẫu: 

 

Kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật:BM.TP.01.01

Tiến độ xây dựng văn bản                                                   :BM.TP.01.02

Danh mục tài liệu liên quan đến việc xây dựng văn bản          :BM.TP.01.03

Biên bản về việc góp ý dự thảo                                            :BM.TP.01.04

Báo cáo thẩm định dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật       :BM.TP.01.05  

      10.2. Đăng ký và quản lý hộ tịch 

 

 

      Biểu mẫu: 

 

Phiếu nhận hồ sơ                                                              :BM.TP.02.01 

Quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch                                    :QT.TP.02

Phiếu đề xuất                                                                    :BM.TP.02.02
Phiếu hẹn                                                                          :BM.TP.02.03
Sổ theo dõi việc bổ sung hộ tịch                                          :BM.TP.02.04
Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ                                             :BM.TP.02.05

Phiếu từ chối nhận hồ sơ                                                   :BM.TP.02.06

Thông báo về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính : BM.TP.02.07

Thông báo về việc cấp lại bản chính giấy khai sinh                :BM.TP.02.08

 
      10.3. Mô tả công việc chức danh phòng tư pháp
 
Mô tả công việc chức danh phòng tư pháp                           :MC.TP 
 
      11.Phòng Tài nguyên - Môi trường  
 
Quy trình giải quyết các thủ tục hồ sơ về đất đai                  :QT. TM.01 
 
       12. Văn phòng
       12.1. Quản lý văn bản đến - đi
  

Quy trình quản lý văn bản đến - đi               : QT.VP.01

 

      Biểu mẫu:

  

Sổ đăng ký văn bản đến                            :BM.VP.01.01_Dien Ban

Phiếu chuyển xử lý văn bản đến                :BM.VP.01.02_Dien Ban

Sổ đăng ký văn bản đi                               :BM.VP.01.03_Dien Ban  

Sổ theo dõi gửi bì qua bưu điện                 :BM.VP.01.04_Dien Ban 

 
       12.2. Qui trình quản lý thiết bị tin học và dữ liệu 
 

Qui trình quản lý thiết bị tin học và dữ liệu                        : QT.VP.02

 
  Biểu mẫu:
  
Phụ lục: phần cứng thiết bị tin học                                  :BM.VP.02.01
Danh mục  thiết bị tin học                                               :BM.VP.02.02

Kế hoạch  bảo dưỡng, sửa chữa  định kỳ thiết bị tin học  :BM.VP.02.03

Phiếu nhu cầu sửa chữa thiết bị tin học                           :BM.VP.02.04
Phiếu nhu cầu trang bị thiết bị tin học                              :BM.VP.02.05
Phiếu giao nhận trang thiết bị tin học                               :BM.VP.02.06
Biên bản nghiệm thu thiết bị tin học                                 :BM.VP.02.07

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện Bàn tổ chức tập huấn Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008
Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư.
Các tin cũ hơn:
UBND huyện Điện Bàn được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Tập huấn phổ biến và nâng cao nhận thức về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008

Thông báo

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 -2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).
Thông báo số 661/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 129/TB-PTQĐ ngày 14/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 13, thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Thông báo số 575/TB-UBND ngày 19/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công khai lấy ý kiến của tổ chức, công dân về Danh mục công trình, dự án dự kiến đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm