Nội dung chi tiết

Hướng dẫn tóm tắt quy trình thủ tục đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 28/05/2009 .Lượt xem: 15092 lượt. [In bài]
Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thuận lợi đầu tư vào các cụm Công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tóm tắt quy trình trình tự thủ tục đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thuận lợi đầu tư vào các cụm Công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tóm tắt quy trình trình tự thủ tục đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện như sau: 

1. Về thỏa thuận địa điểm:

Hồ sơ thỏa thuận địa điểm lập thành (10 bộ) gởi về UBND huyện ( thông qua Ban quản lý các cụm công nghiệp – Thương mại và Du lịch huyện) gồm:

            - Tờ trình đề nghị chọn địa điểm của nhà đầu tư.

- Phương án sản xuất kinh doanh sơ bộ của nhà đầu tư.

            - Giấp phép đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Ban quản lý các cụm công nghiệp – Thương mại và Du lịch huyện ( viết tắt BQL cụm) tổ chức cuộc họp để thống nhất thỏa thuận địa điểm cho nhà đầu tư. Tham mưu cho UBND huyện ra Thông báo thỏa thuận địa điểm cho nhà đầu tư.

 - Sau khi có Thông báo thỏa thuận địa điểm, nhà đầu tư tiến hành đàm phán hợp đồng với Ban đền bù thiệt hại – Giải phóng mặt bằng – Tái định cư huyện, lập thủ tục và xúc tiến triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định .

 

2. Về cấp giấy chứng nhận đầu tư: (04 bộ)

Trình tự thủ tục:

+ Bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

            + Bản sao Thông báo thỏa thuận địa điểm.

            + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

            + Phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư sản xuất của nhà đầu tư được duyệt.

+ Bản sao Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường thiệt hại để giải phóng mặt bằng.

+ Bản sao Hợp đồng Giải phóng mặt bằng.

+ Báo cáo tài chính 2 năm liền kề của nhà đầu tư đã kiểm toán ( bản sao công chứng). Nếu nhà đầu tư đã đi vào hoạt động trước đó. 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; BQL cụm kiểm tra, thẩm định hồ sơ về cấp giấy chứng nhận đầu tư và lập thủ tục trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

 Sau khi đuợc UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam .

3. Về đăng ký điện: (4 bộ).

Trình tự thủ tục:

- Giấy đăng ký mua điện.

- Bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản sao Thông báo thỏa thuận địa điểm của UBND huyện.

- Sơ đồ mặt bằng khu vực đề nghị cấp điện, trong đó thể hiện bố trí nhà xưởng, dây chuyền thiết bị sản xuất.

- Bảng liệt kê thiết bị sử dụng điện.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; BQL cụm kiểm tra, thẩm định hồ sơ về đăng ký mua điện. Ban quản lý cụm lập tờ trình kèm theo hồ sơ gởi Điện lực Quảng Nam , Chi nhánh điện Duy Xuyên kiểm tra, quyết định

4. Về thủ tục đất đai:  

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết, UBND huyện hoặc Ban quản lý giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư theo đúng quy hoạch; hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ giao đất, hồ sơ nộp UBND huyện, ( thông qua Ban quản lý ) lập tờ trình kèm theo hồ sơ gởi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra để trình UBND tỉnh quyết định. 

Trình tự thủ tục: (5 bộ).

- Đơn xin thuê đất, giao đất ( theo mẫu 03/ĐĐ, 04/ĐĐ).

       - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất.

       - Danh sách các thửa đất bị thu hồi, gồm: Số liệu tờ bản đồ, số liệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích thửa đất thu hồi, loại đất ( được UBND xã nơi có đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác nhận)

      - Thông báo thoả thuận địa điểm của UBND huyện.

       - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư sản xuất của nhà đầu tư được duyệt.

       - Bản vẻ Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất được duyệt.

- Bản sao Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường thiệt hại để giải phóng mặt bằng. 

        + Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Ban quản lý kiểm tra, thẩm định hồ sơ đất đai và lập Tờ trình, chuyển cho Phòng Tài nguyên – Môi trường xem xét, giải quyết.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lập Tờ trình ( UBND huyện ký) xin tỉnh giao đất, cho thuê đất.

5.Về cấp Bản cam kết bảo vệ môi trường:

Sau khi có Thông báo thỏa thuận địa điểm, trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường như sau:

Hồ sơ gồm có:

- 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- 03 (ba) Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án.

- 01 (một)  Phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư sản xuất của nhà đầu tư được duyệt.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,  Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xem xét và lập thủ tục tham mưu UBND huyện cấp Giấy xác nhận đăng Bản cam kết bảo vệ môi trường theo thẩm quyền phân cấp.

            Trong trường hợp dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có nhiệm vụ hướng dẫn cho nhà đầu tư đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để lập thủ tục hồ sơ. 

            6. Về cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy:  

             Ban quản lý các Cụm Công nghiệp có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư đến công an phòng cháy, chữa cháy tỉnh Quảng Nam lập hồ sơ về cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

Trình tự thủ tục (5bộ):

- Giấy chứng nhận đầu tư 

Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công - Quy hoạch tổng mặt bằng của nhà máy được cơ quan chức năng thẩm tra.

Chi tiết liên hệ:

        1/ Trần Úc- Trưởng Phòng Công thương,

         Điện thoại 0914153227, Email: tranucqn@gmail.com. .

        2/ Trân Hồng Quang- CB Phòng Công thương, 

        Điện thoại 0982104133,  Email: Congthuongdienban@gmail.com.

( Nguồn Công văn số 853/UBND ngày 6/11/2008 của UBND huyện Điện Bàn )

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện Bàn đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất, các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện.
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP NAM DƯƠNG
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 1
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG TÍN
THÔNG TIN CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU
Trung tâm Phát triển Khu, Cụm CN&TM, DV thành phố Tam Kỳ trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV huyện Điện Bàn
Kêu gọi đầu tư vào Cụm Công nghiệp Thương Tín, An Lưu và Cụm làng nghề TTCN&TCMN Đông Khương trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Trình tự thủ tục hành chính hướng dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn
    
1   2  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm