Trả lời ý kiến cử tri và Nhân dân
Tác giả: UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 09/06/2022 .Lượt xem: 365 lượt.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp các văn bản trả lời ý kiến cử tri của tỉnh, thị xã để các tổ chức thành viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đoàn viên, hội viên, Nhân dân được biết.
Đề nghị các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường thông tin đến cử tri và Nhân dân được biết.
Tải liệu tải bên dưới:
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri của UBND tỉnh Quảng Nam: BC ket qua giai quyet YKCT cua tinh.pdf
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiêns cử tri của UBND thị xã: BCKQ giai quyet YKCT cua thi xa.pdf
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của đoàn viên, hội viên và Nhân dân sau đối thoại với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền: BC ket qua giai quyet sau doi thoai.pdf