Điện Bàn hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 29/04/2022 .Lượt xem: 997 lượt.
Diễn tập khu vực phòng thủ là dịp để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của các cơ quan quân sự, công an, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể khi có tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ và đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn... Những ngày qua, các lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện (thị xã Điện Bàn) năm 2022 đã tích cực, chủ động triển khai công tác diễn tập một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình tổ chức diễn tập, ban chỉ đạo, tổ đạo diễn đã lựa chọn nội dung diễn tập khá đầy đủ, toàn diện phù hợp quy trình diễn tập, quy trình vận hành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng - an ninh và vai trò làm tham mưu của các cơ quan ban ngành đoàn thể thị xã, phù hợp với điều kiện địa phương.

                                 

Bộ phận thực binh giải tán tập trung đông người, bạo loạn có thể xảy ra, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu, ý đồ hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu tình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, Công an thị xã đã thực hiện tốt các nội dung yêu cầu, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng, các ngành xử lý hiệu quả tình huống phức tạp xảy ra. Các bước tiến hành xử lý đúng quy trình, đạt được hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu đề ra.

                       

Thông qua công tác diễn tập đã nâng cao được nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong tình hình mới. Nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh khi chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và thời chiến. Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc, chủ động đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra không để bị động bất ngờ. Mặt khác thông qua diễn tập nhằm tác động, răn đe đối với một số phần tử xấu đang có âm mưu, ý đồ tìm cách gây mất an ninh chính trị trên địa bàn thị xã.

Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao kết quả diễn tập của thị xã Điện Bàn, là đơn vị điểm đầu tiên của tỉnh Quảng Nam thực hiện diễn tập thành công theo yêu cầu, mục đích đề ra./.