Quỹ Tín dụng Gò Nổi tổ chức Đại hội thành viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tác giả: Thái Văn Dũng .Ngày đăng: 31/03/2022 .Lượt xem: 798 lượt.
Ngày 31/03/2022, Quỹ Tín dụng Gò Nổi đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Về tham dự Đại hội có ông Phạm Trọng – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam và các đ/c lãnh đạo ba xã Gò Nổi: Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong; Đại diện Hội đồng hương Gò Nổi, Điện Bàn tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên của Quỹ Tín dụng Gò Nổi.

   

   Với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân 3 xã Gò Nổi trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới đã tạo tiền đề cho việc ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mặt khác, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ngân hàng Nhà nước, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, cộng với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực cao của tập thể cán bộ, nhân viên của đơn vị nên trong năm qua Quỹ Tín dụng Gò Nổi đạt những kết quả khả quan: Tổng nguồn vốn của Quỹ cuối năm 2021 đạt 75 tỷ đồng, tăng hơn so với nhiệm kỳ II là 34 tỷ đồng, trong đó tiền gởi huy động có số dư 70 tỷ đồng, chiếm 91,89% tổng nguồn vốn hoạt động.

          

   Tại Đại hội, Quỹ Tín dụng Gò Nổi đã bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đề ra phương hướng cho nhiện kỳ đến, trong đó tiếp tục bám sát phương châm: “An toàn - hiệu quả - phát triển bền vững”, nâng cao hơn nữa năng lực quản trị điều hành, mở rộng tín dụng đi đôi với việc tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả nợ xấu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của thành viên, phục vụ tốt hơn cho khách hàng, cho bà con nhân dân.