Điện Bàn, tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 61.
Tác giả: Hồng Hoa .Ngày đăng: 19/03/2022 .Lượt xem: 733 lượt.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Thị ủy Điện Bàn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện Đề án 61 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2022. Đ/c Phan Ngọc Hải – UV.BTV Thị ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 Thị ủy tham dự và chủ trì Hội nghị; đồng chí Đặng Hữu Tú – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, Phó ban trực BCĐ Đề án 61 đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đ/c Nguyễn Minh Hiếu – UV.BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng các đ/c trong BCĐ Đề án 61 Thị ủy.

Tại Hội nghị, Thường trực BCĐ Đề án 61 Thị ủy, đ/c Đặng Hữu Tú – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đã thông qua báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2021, đồng thời tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.


   Theo đó, năm 2022 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục tham mưu cho BTV Thị ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn”; củng cố Ban Chỉ đạo từ thị xã đến các xã, phường, xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của BCĐ trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tạo điều kiện để Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả, trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm chỉ đạo thành công Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 – 2022.

Tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; tuyên truyền vận động nông dân phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các Hội nghị, diễn đàn hạn chế suy giảm thâm canh, đất bỏ hoang, tổ chức các hoạt động ra quân Diệt chuột, Cây Mai dương để bảo vệ mùa màng trước đầu mỗi vụ nhằm phát huy hiệu quả của sản xuất Nông nghiệp gắn với phục hồi sản xuất sau dịch Covid - 19. Bên cạnh đó, chú trọng việc thực hiện các Đề án: Phát triển nông nghiệp bền vững, gắn xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026; đề án Thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn giai đoạn 2022-2026; đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030; đề án phát triển một số lĩnh vực văn hóa thị xã giai đoạn 2022-2026…


   Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó trưởng ban Dân vận, Phó ban Chỉ đạo 61 Thị ủy thông qua Quyết định 706-QĐ/TU ngày 11/3/2022 (thay thế Quyết định116-QĐ/TU ngày 03/11/2020) về việc kiện toàn BCĐ Đề án 61 Thị ủy; đồng thời các đại biểu cũng đã được nghe thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ Đề án trong năm 2022.