31 /TB-UBND Tổ chức Lễ chào cờ đầu năm 2022 tại Quảng Trường thị xã
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 25/01/2022 .Lượt xem: 1086 lượt.
Theo Công văn số 959/UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã) về việc tổ chức Lễ Thượng cờ và Chào cờ định kỳ hàng tháng tại Quảng Trường thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Lễ chào cờ đầu năm 2022 tại Quảng Trường thị xã:
Download Thông báo số 31 /TB-UBND