30 /TB-UBND Nghỉ Tết Âm lịch năm 2022
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 25/01/2022 .Lượt xem: 662 lượt.
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông báo số 19/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Âm lịch năm 2022, UBND thị xã thông báo:
Download Thông báo số 30 /TB-UBND