578 /TB-HĐTDVC Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 28/12/2021 .Lượt xem: 996 lượt.
Căn cứ Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021; Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021 Thông báo:
Download Thông báo 578 /TB-HĐTDVC, Quyết định, Danh sách, Danh sách 2