Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về biểu trưng (Logo) Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 06/12/2021 .Lượt xem: 867 lượt.
Để có cơ sở đánh giá, tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với Logo Điện Bàn, UBND thị xã thông báo lấy ý kiến nhân dân về biểu trưng (logo) Điện Bàn như sau:
1. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực tham gia đánh giá, góp ý đối với mẫu phác thảo logo Điện Bàn tại chuyên mục “Lấy ý kiến về mẫu biểu trưng (logo) Điện Bàn” trên Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn tại địa chỉ: dienban.quangnam.gov.vn.
2. Thời gian tiếp nhận đánh giá, góp ý đối với mẫu phác thảo logo Điện Bàn: Từ ngày 05/12/2021 đến hết ngày 25/12/2021.
3. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã tổng họp các ý kiến đóng góp tham mưu UBND thị xã báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy trước khi thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo để tổng kết kế hoạch mời sáng tác và thực hiện các nội dung công bố, đăng ký bản quyền, đưa Logo Điện Bàn vào sử dụng rộng rãi.
4. Giao Trung tâm VHTT-TTTH thị xã, UBND các xã, phường tổ chức thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tham gia đánh giá, góp ý đối với mẫu phác thảo logo Điện Bàn theo nội dung Thông báo này.
Tải về: 532-2021-TB-UBND.signed.pdf