Thông báo tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đô thị phía Tây đường 607, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 02/12/2021 .Lượt xem: 1139 lượt.
Thông báo số 523/TB-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đô thị phía Tây đường 607, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tải về: 
- Thông báo lấy ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đô thị phía Tây đường 607, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 523-2021-TB-UBND.signed.pdf
- Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đô thị phía Tây đường 607, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 6.TM tóm tắt QHPPK TAY 607 (1)-đã chuyển đổi.pdf
A0 - CBKT Tay 607-Model.pdf
A0 - Tong mat bang SDD Phan Khu Tay-Model.pdf
A3 - Giao thong 2-4-2021-Model.pdf
- Mẫu phiếu lấy ý kiến: Phieu-xin-y-kien-QHPK-TAY 607.pdf

I. MỤC ĐÍCH:

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

- Đảm bảo theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn và Đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng thời vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị.

II. VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH:

1. Tên gọi: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đô thị phía Tây đường 607, thị xã Điện Bàn”

2. Vị trí, quy mô:

- Vị trí: Khu đất nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đô thị phía Tây đường 607, thị xã Điện Bàn thuộc 4 phường: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vị trí tứ cận:

+ Phía Đông: giáp đường ĐT 607.

+ Phía Tây  : giáp đất nông nghiệp và sông Vĩnh Điện

+ Phía Nam : giáp đường ĐH 9ĐB.

+ Phía Bắc   : giáp làng đại học Đà Nẵng theo quy hoạch mới và quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.

- Quy mô: Khoảng 820,8 ha.

3. Tính chất khu đô thị:

Là khu đô thị thuộc đô thị Điện Bàn, phục vụ yêu cầu tái định cư dự án Làng đại học Đà Nẵng; xác lập không gian, quỹ đất đáp ứng yêu cầu hình thành khu trung tâm hành chính phường Điện Ngọc.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN:

1. Hình thức:

- Phát phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai tại UBND 4 phường: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông và tại Nhà văn hóa các khối phố nằm trong ranh giới quy hoạch để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện nhân dân tại địa phương (01 buổi)

- Lấy ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn

2. Thời gian lấy ý kiến:

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện từ ngày 02/12/2021 đến 31/12/2021 (30 ngày). Sau thời hạn nêu trên, UBND thị xã Điện Bàn sẽ kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng và tổng hợp để hoàn thiện Đồ án quy hoạch và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

3. Giao trách nhiệm Phòng Quản lý đô thị:

- Lập “Phiếu xin ý kiến” và phương án, thuyết minh tóm tắt của đồ án quy hoạch để phục vụ công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn và địa phương triển khai trưng bày phương án tại UBND các phường: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông và Nhà văn hóa các khối phố liên quan.

-  Tổng hợp các phiếu ý kiến, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch và tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành.

4. Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND&UBND thị xã đăng tải phương án quy hoạch tóm tắt của đồ án và phiếu ý kiến trên trang  http://dienban.gov.vn/

5. Giao trách nhiệm UBND các phường liên quan thường xuyên thông báo nội dung này trên các phương tiện truyền thanh tại địa phương để người dân nắm bắt thông tin và tham gia ý kiến tại các điểm Nhà văn hóa các khối phố liên quan.

Tổ chức, cá nhân có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn - Địa chỉ: 185 Trần Cao Vân, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc qua địa chỉ email: quanlydothidienban@gmail.com.