Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2016 – 2021
Tác giả: Quốc Hải .Ngày đăng: 13/11/2021 .Lượt xem: 511 lượt.
Chiều ngày 12/11, UBMTTQVN thị xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2016- 2021. Đ/c Trần Úc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đ/c Ngô Văn Trịnh – UV.BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đ/c Phan Ngọc Hải – UV.BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã chủ trì hội nghị.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy; HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thị xã.

Đến cuối năm 2016, thị xã có 13/13 xã đã xây dựng thành công xã Nông thôn mới về đích trước kế hoạch 02 năm; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, xã, phường tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng tích cực, vận động nhân dân hiến hơn 200.000m2 đất, tháo dở hàng trăm công trình, vật kiến trúc, hàng rào, cổng ngõ…, vận động Nhân dân đóng góp trên 96.860 ngày công và hàng chục tỷ đồng, tham gia làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu lớn…, đến nay, toàn thị xã có 40 KDC được công nhận KDC Nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã đạt xã NTM nâng cao.


   Mặt trận Phối hợp tốt với HĐND và UBND  thực hiện tốt Cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-­2026; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết các kiến nghi tại các cuộc tiếp xúc cử tri, giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri ngay tại hội nghị tiếp xúc... Qua đó, tạo niềm tin trong Nhân dân vào chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã.

Triển khai thực hiện tổ chức sắp xếp thôn, khối phố, kết quả tốt, đã công bố thành lập 38 thôn, khối phố mới giảm từ 182 xuống còn 140 thôn, khối phố theo đúng Chủ trương và quy định…; tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và nghị quyết của HĐND thị xã, nhất là các luật mới ban hành, các chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, như chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các chủ trương của thị xã về xây dựng các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, các văn bản luật…

Hiệu quả hoạt động phối hợp giám sát giữa HĐND thị xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã trong những năm qua đã từng bước nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, góp phần tham gia xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Hội nghị đã thảo luận và thực hiện ký giao ước quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn với HĐND thị xã; giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã với UBND thị xã trong giai đoạn 2021-2026.