Hướng dẫn thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19
Tác giả: Văn phòng UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 04/11/2021 .Lượt xem: 361 lượt.
Ngày 04/11/2021, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành Hướng dẫn số 25/HD-SVHTTD về hướng dẫn "Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19" trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, hương dẫn cụ thể đối với từng cấp độ dịch trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tinh
Nội dung Hướng dẫn, tải tại đây 25.HD-SVHTTDL.04.11.2021.signed.pdf