Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyến sử dụng đất ở đối với 13 lô đất tờ bản đồ số 06 tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã .Ngày đăng: 27/10/2021 .Lượt xem: 779 lượt.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyến sử dụng đất ở đối với 13 lô đất tờ bản đồ số 06 tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tải về: ThongBaoLucChonDauGiaDat_DienHong.pdf