421/TB-UBND Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 12/10/2021 .Lượt xem: 862 lượt.
Căn cứ Giấy mời số 13/GM-VPTU ngày 11/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức buổi tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến, cụ thể:
Download Thông báo số 421/TB-UBND

1.     Thời gian: Vào lúc 08h 00 phút, ngày 15/10/2021 (Thứ Sáu).

2.     Địa điểm:

- Tại điểm cầu của tỉnh: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam.

- Tại điểm cầu của thị xã Điện Bàn: Tại phòng họp Trực tuyến - UBND

thị xã.

3. Để đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Nay, UBND thị xã Điện Bàn thông báo rộng rãi cho công dân trên địa bàn thị xã được biết. Trường hợp công dân có nguyện vọng gặp Thường trực Tỉnh ủy (thông qua điểm cầu) thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Công dân liện hệ trực tiếp Ban tiếp công dân thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: Số 24 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại: 0235.3.945.333) để đăng ký tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kèm các tài liệu liên quan (nếu có).

- Thời gian tiếp nhận việc đăng ký tiếp công dân: Trong ngày 13/10/2021.

4. Ban Tiếp công dân thị xã có trách nhiệm tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và tổng hợp, phân loại gửi thông tin về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 14/10/2021; đồng thời có trách nhiệm liên hệ lại công dân về thời gian, địa điểm cụ thể của buổi tiếp công dân sau khi có phản hồi của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

5. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thị xã thông tin trên hệ thống truyền thanh thị xã; giao UBND các xã, phường thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa phương để các tổ chức, cá nhân được biết và đăng ký tiếp công dân thường kỳ tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã đăng tải thông báo này trên Cổng thông tin điện tử Điện Bàn để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện.

Đề nghị các ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.