324 /TB-UBND Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 10/08/2021 .Lượt xem: 1647 lượt.
Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND thị xã Điện Bàn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021; Công văn số 02/HĐTDVC ngày 05/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã năm 2021, Uỷ ban nhân dân thị xã Thông báo danh mục tài liệu ôn tập các môn thi ở vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã năm 2021 để thí sinh tham khảo, tự ôn tập (việc tổ chức ôn tập Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau), cụ thể:
Download Thông báo, Tài liệu1, Tài liệu 2, Tai liệu 3, Tài liệu 4, Tài liệu 5, Tài liệu 6, Tài liệu 7, Tài liệu 8, Tài liệu 9, Tài liệu 10, Tài liệu 11