Thông báo thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 02 HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Tác giả: HĐND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/06/2021 .Lượt xem: 961 lượt.
Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ 02 HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH của thị xã sáu tháng đầu năm; bổ sung các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2021, quyết toán ngân sách năm 2020 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn tổ chức kỳ họp lần thứ 02 trong 02 ngày, từ ngày 14/7 đến ngày 15/7/2021, tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn.

  Vậy, Thường trực HĐND thị xã thông báo đến các đại biểu HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, Thường trực HĐND, UBND 20 xã, phường và đông đảo cử tri trong thị xã được biết và theo dõi.

Tải về: 16-2021-TB-HDND.doc