64 /TB-UBND Về việc Tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 05/03/2021 .Lượt xem: 1615 lượt.
Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao chỉ tiêu biên chế năm 2021; Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hiện có tại thị xã/ biên chế được giao và nhu cầu tiếp nhận công chức để giải quyết công việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND thị xã thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cụ thể như sau:
Download Thông báo số 64 /TB-UBND