03/TB-UBBC Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 22/02/2021 .Lượt xem: 790 lượt.
Ủy ban bầu cử thị xã Điện Bàn thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
Dowload Thông báo số 03/TB-UBBC