37/TB-UBND Nghỉ Tết Âm lịch năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 04/02/2021 .Lượt xem: 594 lượt.
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông báo số 36/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Âm lịch năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 như sau:
Download Thông báo số 37/TB-UBND