634/TB-UBND Về nghỉ Tết dương lịch năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 29/12/2020 .Lượt xem: 879 lượt.
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông báo số 459/TB-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Nghỉ Tết dương lịch năm 2021, UBND thị xã thông báo:
Download Thông báo số 634/TB-UBND