36/TB-HĐND Tham dự kỳ họp thứ 17 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 21/12/2020 .Lượt xem: 939 lượt.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2020, đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn tổ chức kỳ họp lần thứ 17.
Download Thông báo số 36/TB-HĐND