586 /TB-UBND Tổ chức Lễ chào cờ định kỳ tháng 12/2020 Tại Quảng Trường thị xã
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 04/12/2020 .Lượt xem: 1007 lượt.
Thực hiện Công văn số 959/UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Điện Bàn (nay là thị xã) về việc tổ chức Lễ Thượng cờ và Chào cờ định kỳ hằng tháng tại Quảng Trường thị xã. Theo đó, Lễ Chào cờ định kỳ hàng tháng được tổ chức vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2020 (ngày thứ hai, tuần đầu tiên của tháng) tại Quảng Trường thị xã.
Download Thông báo số 586 /TB-UBND