7786 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 31/08/2020 .Lượt xem: 1058 lượt.
Phê duyệt Kế hoạch số 348/KH-PTQĐ ngày 18/8/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về xét tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, như sau:
Download Quyết định số 7786 /QĐ-UBND, Kế hoạch 348 /KH-PTQD