Nội dung chi tiết

Phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: Đại tá Lê Trung Hai - UVBTV Thị ủy - Trưởng Công an thị xã .Ngày đăng: 14/08/2020 .Lượt xem: 935 lượt. [In bài]
Chặng đường 75 năm phát triển của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), cùng với các chiến công oanh liệt của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an trên các mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự đấu tranh với tội phạm và các thế lực thù địch. Qua 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Đảng ta khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; “sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...”. Đây cũng là quan điểm nhất quán của Đảng, Chính phủ khi chọn ngày 19-8 hàng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống CAND Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đồng thời phát huy vai trò đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong 15 năm qua, các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức thường xuyên, liên tục trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cấp ủy, chính quyền, Công an các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm từng địa phương, nhóm đối tượng, địa bàn, tầng lớp dân cư. Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm được 20 xã, phường tổ chức bảo đảm yêu cầu, thiết thực, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm ôn lại vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng phong trào; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT.


Hình ảnh các hoạt động của Công an thị xã Điện Bàn
Nhiều đơn vị, địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã hội...) để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn và đối tượng phát động. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động cách mạng khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... được đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia.
Có thể nói, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảmTTATXH. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu.
Trong thời gian đến, các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, tạo thành phong trào thường xuyên, liên tục tại khu dân cư để ngày 19 tháng 08 hàng năm thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của nhân dân đối với công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và quan trọng nhất, nhân dân là chủ thể, là nhân tố quan trọng để làm nên thắng lợi phong trào, phải dựa vào nhân dân, phải lấy sức dân để tạo bình yên cho nhân dân. Hơn bao giờ hết, sự hài lòng của nhân dân về bình yên cuộc sống, chính là thước đo sự thành công của công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Do vậy cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời tăng cường lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc xây dựng “Nông thôn mới”; Góp phần xây dựng  Khu dân cư, Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục và giúp đỡ người lầm lỡ, người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.  Đồng thời, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, kịp thời nhân rộng, biểu dương các mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng triển khai thực hiện phong trào “2 giữ về ANTT”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm; vận động đối tượng phạm tội và đối tượng truy nã còn đang lẩn trốn ra đầu thú. Công an các xã, phường cần thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nhằm góp phần xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh; xứng đáng với niềm tin yêu của đảng, chính quyền và Nhân dân thị xã Điện Bàn
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lực lượng vũ trang thị xã với công tác hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách
Thành lập 17 Tổ công tác chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Công văn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Điện Bàn về việc tập trung triển khai phòng chống bão số 5 – ConSon và mưa lớn, lũ lụt
Điện Bàn tiếp tục khởi tố thêm 01 vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
UBND thị xã Điện Bàn tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2021
Một số các chính sách có hiệu lực trong tháng 9/2021
Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp
Xử lý 02 đối tượng sử dụng phương tiện thủy nội địa từ Đà Nẵng vào Quảng Nam để tránh chốt kiểm dịch
Các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phát hiện một thi thể người đàn ông trên sông Vĩnh Điện
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Tiếp tục xử phạt quán bida không chấp hành quyết định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19
Phá sới bạc trong mùa dịch Covid-19
Xử phạt cơ sở kinh doanh dịch vụ internet không chấp hành quyết định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19
Nỗ lực của các lực lượng kiểm dịch Covid – 19 ở địa bàn giáp thành phố Đà Nẵng
Đầu nậu ma túy đội lốt thợ xăm
Trả lại 10 triệu đồng cho người đánh rơi
Điện Bàn triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho Đoàn viên thanh niên
Tăng cường công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
Diễn đàn lực lượng Công an xã Điện Minh, Điện Phương, phường Vĩnh Điện , Điện An lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm