Nội dung chi tiết

Giữ vững phương thức lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết cho sự thành công
Tác giả: Phan Minh Dũng - PBT TT Thị ủy .Ngày đăng: 23/07/2020 .Lượt xem: 262 lượt. [In bài]
Phương thức lãnh đạo của Đảng là phương pháp, cách thức mà Đảng sử dụng tác động vào Nhà nước và xã hội để giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo-Nhà nước quản lý, điều hành-Nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng cầm quyền, thực hiện sự lãnh đạo của mình thông qua việc đề ra các chủ trương, đường lối và công tác cán bộ, đảng viên. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2011 bổ sung hoàn chỉnh hơn phương thức lãnh đạo của Đảng, đó là: Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị; Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi Đảng đề ra các chủ trương, đường lối, các tổ chức Đảng, chính quyền và xã hội có trách nhiệm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Quá trình lãnh đạo, Đảng luôn tổng kết lý luận, nghiên cứu thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hoặc có những quyết sách mới phù hợp với thực tế cuộc sống, với từng điều kiện, từng giai đoạn mới.
Trải qua 90 năm, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mốc son chói lọi của những thắng lợi ấy là cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại những thành tựu to lớn và có tính lịch sử.
Nhìn lại trong suốt chặng đường phát triển, luôn có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là những thách thức của thời kỳ mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá Đảng, chống phá Cách mạng Việt Nam; gần đây, một số người tỏ vẻ bất mãn, suy thoái, tự chuyển hóa, bị các thế lực lôi kéo phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng được ghi trong Điều 4 - Hiến pháp nước CHXHCNVN và thật đáng buồn, trong số đó có những người từng là cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước, từng là những đảng viên trung kiên, là tướng lĩnh trong quân đội. Trước tình hình đó, Đảng ta vẫn vững vàng, đủ lý luận, thực tiễn chứng minh, bác bỏ những luận điệu phi lý ấy và vẫn bản lĩnh tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, đưa đất nước phát triển sánh vai cùng với năm châu. Nếu trong kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam có những chiến công lừng lẫy, chấn động địa cầu, có những nhà ngoại giao xuất sắc, đi vào giai thoại thì trong thời kỳ dựng xây, chúng ta- từ một nước với kinh tế nghèo khó đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; tăng trưởng GPD năm 2019 thuộc nhóm nước hàng đầu khu vực; công tác xóa đói giảm nghèo sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, QPAN thường xuyên được củng cố, ổn định…. Nước ta ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, là 01 trong 10 quốc gia đứng đầu thế giới về nơi đáng sống và làm việc cho người nước ngoài…

Biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Vĩnh Điện Nhiệm kỳ 2020-2025
Những thành tựu ấy là minh chứng sinh động khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt bằng chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và việc tổ chức thực hiện thông suốt của Nhà nước, thống nhất của toàn xã hội theo đúng cơ chế Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý, điều hành- Nhân dân làm chủ. Dù là Đảng lãnh đạo nhưng mọi tổ chức của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; đường lối, chính sách của Đảng phải được cụ thể hoá thành Hiến pháp và pháp luật, qua đó, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc giám sát, phản biện xã hội.
Đại hội XII của Đảng xác định phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương Đại hội, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương quyết nghị những nội dung quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài về đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy và quản lý, được cụ thể tại Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng trước thực trạng hiện nay về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc; chức năng, nhiệm vụ, của một số cơ quan, tổ chức chồng chéo, trùng lắp; cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý; … Nhưng trước khi tổ chức thực hiện, chủ trương cần phải được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật.
Song thực tế, trong khi Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương chưa kịp thời điều chỉnh các Luật; chậm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy, chưa ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, thì một số địa phương được thực hiện theo cách xây dựng, phê duyệt các Đề án từ cấp cơ sở, chưa được đồng bộ với các quy định pháp lý có liên quan nên thiếu sự thống nhất, chưa phù hợp thực tiễn thậm chí là mâu thuẫn, chồng chéo khi thực hiện. Chính điều này đã dẫn đến những bất cập, hệ lụy: việc cơ cấu, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế mới chỉ dừng lại ở việc sáp nhập, tinh giản về mặt số lượng cơ học, chưa tính đến việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ liên quan; việc thực hiện nóng vội, chưa có lộ trình cụ thể, chưa đảm bảo các điều kiện về pháp luật có liên quan nên nguy cơ một số nơi, cơ quan, đơn vị nhập vào rồi phải tách ra dẫn đến hàng loạt những khó khăn, bất cập về con người, trụ sở, kinh phí, quy định lại chức năng, nhiệm vụ…

Bầu cử BCH Đảng bộ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Xã  Điện Tiến Nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉ đạo về vấn đề này, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Tinh gọn bộ máy, biên chế là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, nên phải có thời gian để thực hiện… Tinh thần là cái gì đã chín, đã rõ thì làm, cái gì khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục tháo gỡ, giải quyết. Vì vậy, để đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tinh gọn bộ máy Đảng, chính quyền tránh chồng chéo, xâm lấn chức năng, nhiệm vụ lẫn nhau, cần phải có quyết tâm chính trị cao, lộ trình được tính toán kỹ lưỡng, lâu dài, thực hiện một cách đồng bộ trên cơ sở khoa học và thực tiễn mới đem lại kết quả như mong muốn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Do đó, trước hết, phải nghiên cứu thực tiễn, rà soát, hoàn thiện các Luật, văn bản dưới Luật phù hợp với thực tiễn và chủ trương, đường lối của Đảng để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra (chủ trương là đúng đắn nhưng trong tổ chức thực hiện thì không đảm bảo cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành).
Nguyên tắc hoạt động của Đảng nêu rõ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện song không làm thay vai trò của Nhà nước. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, bằng công tác cán bộ và hoạt động của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan Nhà nước. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Sự đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, sự gương mẫu, thượng tôn pháp luật của cán bộ, đảng viên, vận động nhân dân cùng sống và thực hiện theo Hiếp pháp và pháp luật của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước.
Trong suốt 90 năm qua, cùng với sự trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Điện Bàn cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng (cuối năm 2019, Đảng bộ thị xã có 76 chi, đảng bộ cơ sở, với 6.705 đảng viên), bằng phương thức lãnh đạo của mình đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực: kinh tế tiếp tục phát triển (năm 2019, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế ước đạt 26.461 tỷ đồng, tăng 11,96% so với năm 2018); văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực (toàn thị xã có 93,5% hộ gia đình, 132 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa, 10/13 xã văn hóa nông thôn mới, có 6/7 phường đạt chuẩn văn hóa; 97,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…), hạ tầng cơ sở từng bước được đầu tư đồng bộ, quốc phòng- an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng được tăng cường (Đảng bộ thị xã có 63 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 12 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chính trị không ngừng củng cố vững mạnh); diện mạo nông thôn, đô thị nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao (thu nhập bình quân đầu người đạt 53,05 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%)… Những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1976); Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005); huyện Điện Bàn được công nhận thành thị xã và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2015); Công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới (năm 2015)...
Trong điều kiện đất nước phát triển nhanh và hội nhập quốc tế như hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình lãnh đạo của một Đảng cầm quyền; việc kiểm soát quyền lực, giữ vững bản chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên trước những cám dỗ của mặt trái của cơ chế thị trường, sự chống phá liên tục của các thế lực thù địch nhằm làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng… thì việc nhận thức đầy đủ và giữ vững phương thức lãnh đạo của Đảng càng quan trọng, nhất là hiện nay, chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng cần phải được thực hiện đảm bảo nguyên tắc hoạt động của Đảng và các quy định pháp luật, đồng thời, quy định của pháp luật cần điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, với chủ trương, đường lối của Đảng; bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.


[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Dấu ấn 5 năm Điện Bàn thành thị xã


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm