Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vĩnh Điện tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Tác giả: Hoàng Quốc Chinh .Ngày đăng: 01/06/2020 .Lượt xem: 217 lượt.
Chiều ngày 22/5/2020, Tại hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vĩnh Điện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Lê Thị Phượng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ trì Hội nghị
Sau khi nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông qua Kế hoạch tổ chức Đoàn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường các đoàn thể chính trị-xã hội thành viên MT nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, lập danh sách gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19  

Đồng thời,  Mặt trận và các đoàn thể thành viên MT tích cực, chủ động tham gia giám sát ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;  phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với khối phố, tổ trưởng dân phố và vai trò giám sát trực tiếp của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, chính xác; công khai và phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi, hoặc không đúng đối tượng vi phạm trong thực hiện chính sách.