74/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 16/04/2020 .Lượt xem: 597 lượt.
Trung tâm phát triển quỹ đất công kahi về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Download Thông báo số 74/TB-PTQĐ