Nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được cơ sở Hội Nông dân giúp đỡ trong năm 2020
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 19/03/2020 .Lượt xem: 360 lượt.
Vừa qua, HND Thị xã chỉ đạo cho HND 20 cơ sở xã/phường nhận giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2020. Qua khảo sát, tình hình thực tế tại các địa phương/đơn vị. 20 cơ sở Hội Nông dân đã đảm nhận giúp đỡ 45 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, 45 hộ được giúp đỡ gồm: 25 hộ thuộc diện hộ nghèo, 18 hộ diện cận nghèo và 02 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó, các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ cho các hộ cụ thể như sau: 12 hộ sẽ được hỗ trợ vốn vay; 10 hộ sẽ được hỗ trợ vừa vốn vay, vừa sinh kế; 25 hộ sẽ được hỗ trợ sinh kế (trong đó 07 hộ sẽ được hỗ trợ bò, 02 hộ sẽ được hỗ trợ xe nước mía); 02 hộ sẽ được vận động hỗ trợ kinh phí xây nhà; 01 hộ sẽ được vận động hỗ trợ kinh phí sữa chữa nhà và 05 hộ sẽ được vận động mua BHYT.


Việc đảm nhận giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động định kỳ hằng năm của tổ chức Hội Nông dân các cấp. Qua đây, đã tạo điều kiện cho Nông dân từng bước thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.