637 /TB-UBND Về nghỉ Tết dương lịch năm 2020
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 30/12/2019 .Lượt xem: 1323 lượt.
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Thông báo số 419/TB-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Nghỉ Tết dương lịch năm 2020, UBND thị xã thông báo:
Download Thông báo 637/TB-UBND