2411 /UBND V/v giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến việc đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh khai thác chợ Nông thôn mới Phong Thử, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 04/12/2019 .Lượt xem: 1921 lượt.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 7100/UBND-TD ngày 27/11/2019 về việc kiểm tra và giải quyết kiến nghị của các hộ dân tiểu thương chợ Phong Thử; xét đề nghị của UBND xã Điện Thọ tại Tờ trình số 401/TTr-UBND ngày 29/11/2019, Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau:
Download Công văn số 2411  /UBND