Nội dung chi tiết

Hiệu quả phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Điện Thọ.
Tác giả: Ngọc Đức - Kiều Trinh .Ngày đăng: 18/06/2019 .Lượt xem: 1537 lượt. [In bài]
Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ ý nghĩa thực tiễn đó Hội Nông dân xã Điện Thọ đã có nhiều hoạt động phối hợp tích cực, vận động nông dân thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuật, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, Chính quyền và sự phối hợp của các ngành chức năng và nhất là được cán bộ, hội biên nông dân đồng tình hưởng ứng, phong trao nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) đã có sức lan toả rộng khắp trên địa bàn 9 thôn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng đối với nông dân, thông qua phong trào đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn và tạo điều kiện cho học viên tiếp cận tiến bộ khoa học kĩ thuật (KHKT), chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, vật tư, máy nông cụ áp dụng trên từng diện tích canh tác đã đưa tỷ lệ mô hình kinh tế trang trại ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trình độ sản xuất hàng hoá có giá trị cao trên thị trường, tăng thu nhập kinh tế cho gia đình và xã hội, giải quyết lao động có việc làm mới, có đời sống ổn định hơn.

Phát huy truyền thống

Hiện nay, xã Điện Thọ có nông dân SXKD giỏi các cấp là 503 hộ. Trong đó ở cấp xã là 301 hộ, cấp thị xã 175 hộ, cấp tỉnh 25 hộ, cấp Trung ương 02 hộ. Đây là những người nông dân chất phát, cần cù, dám nghĩ dám làm nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn đầu tư SXKD. Biết áp dụng các tiến bộ và công nghệ mới, không ngừng tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh tế trên đơn bị diện tích. Biết tổ chức phân công lao động ngành nghề hợp lý, đặc biệt là biết chi tiêu phù hợp. Họ luôn gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Qua tổng kết phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, cá nhân điển hình về quy mô sản xuất, đa dạng hoá các loại hình kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh có lãi, đời sống của người lao động được cãi thiện giúp nhau vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng.


   Nông dân Điện Thọ có truyền thống yêu nước, lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, năng động và nhạy bén với cái mới, thiết tha với quê hương, đoàn kết yêu thương cộng đồng, có tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, luôn có đường lối đổi mới đúng đắn và nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân như Nghị quyết 26 TW 7 khoá X của Đảng, các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, các nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ, của Hội cấp trên đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, nông nghiệp phát triển, ích thích tinh thần tự chủ đầu tư sản xuất, kinh doanh, quản lý và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả. Mặt khác, luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực hiệu quả, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đi lên phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng thôn, tạo tiền đề cho kinh tế hộ không ngừng phát triển đa dạng. Nhiều mô hình như: chăn nuôi kết hợp trồng trọt – ngành nghề - dịch vụ thu nhập mỗi năm từ 70 – 100 triệu đồng/hộ, có hộ trên 400 triệu đồng/năm. Mô hình trồng hoa, cây cảnh đang thu hút nhiều đối tượng trên khắp địa bàn cho thu nhập từ 80 – 100 triệu đồng/hộ. Mô hình cải tạo vườn tạp cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình như trồng các loại rau màu có hiệu quả cao, thu nhập hằng năm từ 30 – 50 triệu đồng/hộ. Mô hình nuôi cá nước ngọt cũng mang lại kinh tế cao, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư con giống, biết áp dụng khoa học kỹ thuật thu nhập hằng năm từ 80 – 100 triệu đồng/hộ. Mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp đã được phát triển trong những năm gần đây, con giống, thức ăn với số lượng nhiều từ 50 – 100 con trở lên có thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, nhiều ngành nghề phụ, buôn bán nhỏ đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, các hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn cũng đươc phát triển thu nhập hằng năm từ 50 – 500 triệu đồng với trên 125 dịch vụ nấu ăn, bên cạnh đó cũng giải quyết được trên 300 lao động tại địa phương.

Sáng tạo trong cách làm

Để tạo điều kiện cho nông dân có vốn đầu tư, sản xuất, 05 năm qua Hội Nông dân đã hướng dẫn cho hội viên nông dân lập các dự án nhỏ phát triên kinh tế, tín chấp vay vốn để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Tăng thu nhập từng bước ổn định và phát triển qua nguồn vốn xoá đói giảm nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội 29,85 tỷ, cho vay 1.096 hộ, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông nghiệp do hội viên nông dân đóng góp 170 triệu đồng cho hội viên vay lãi suất thấp để sản xuất, quỹ hộ trợ nông dân của cấp trên cho nông dân vay gần 500 triệu đồng. Tất cả các nguồn vốn vay được quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế cao tạo điều kiện cho nông dân vươn lên xoá đói giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu và đạt danh hiệu “nông dân thi đua SXKD giỏi” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với phương châm trao “cần câu” cho hộ nghèo để họ tự vươn lên, Hội Nông dân xã Điện Thọ đã chú trọng phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhân rộng các mô hình trồng trọt có hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích hội viên Nông dân học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tập huấn kỹ thuật để phát triển xản xuất, chăn nuôi và các loại hình kinh doanh dịch vụ khác. Đồng thời, Hội còn phối hợp với UBND, UBMTTQVN, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức đối thoại với hộ nghèo để nắm bắt nhu cầu của họ từ đó có các phương án, giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững đến cuối năm 2018 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,17%.


   Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp tại xã Điện Thọ còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như sau như: Sản xuất nông nghiệp nhìn chung phát triển vẫn còn mang tính tự phát, chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nông sản hàng hoá thấp làm giảm khả năng cạnh tranh. Ở nông thôn hiện nay, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẽ, trong khi chúng ta đang hội nhập, nếu không phát triển sản xuất lớn sẽ rất khó cạnh tranh, công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thông còn chậm; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mới chỉ thực hiên thí điểm trên một số sản phẩm, thiên tai thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường, giá cả sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi không ổn định, nên nông dân chưa yên tâm đầu tư phát triển. Nhiều cơ chế, chính sách của Chính phủ đã ban hành đối với Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hết sức đúng đắn, tuy nhiên có một số cơ chế chính sách chưa đến được với người nông dân, chỉ có một số chính sách chưa phù hợp cho nên nông dân rất khó tiếp cận.

Trong thời gian tới, để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển các mô hình dịch vụ sản xuất tăng thu nhập hộ gia đình đạt kết quả cao nhất, Hội Nông dân xã Điện Thọ sẽ tập trung cũng cố hội, xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn vững mạnh, đủ nhiệt tình, năng lực lãnh đạo phong trào. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh tế Hợp tác xã Nông nghiệp, các ngành phục vụ nông nghiệp. Đây là điều kiện tiên tiến giúp cho nông dân có điều kiện trong phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế gia đình, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kì 2015 – 2020, góp phần xây dựng xã Điện Thọ ngày càng phát triển vững chắc trong tương lai.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hành trình từ ruộng đất bỏ hoang đến Cánh đồng sen
Điện lực Điện Bàn đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến
Khẩn trương vệ sinh lưới điện cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng
CBCNV Điện lực Điện Bàn được huấn luyện và thi sát hạch định kỳ quy trình An toàn điện đợt 1 năm 2021
Ngân hàng Kienlongbank chi nhánh Quảng Nam trao quà hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Điện
Đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Đại hội Đảng
Mô hình tái chế phụ phẩm Động vật tại thôn La Hòa xã Điện Phước
Đại hội khởi nghiệp sáng tạo thị xã Lần thứ I nhiệm kì 2021-2025
Hội nghị tổng kết công tác thủy lợi năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021
“Thắp sáng niềm tin” sau mùa mưa bão
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Đam mê với con ếch
Nghiệm thu phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại khối phố Cẩm Sa và khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc.
Hội LHPN xã Điện Thắng Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019.
Khu phức hợp HOIANA phối hợp với trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam tổ chức Ngày hội việc làm.
Hiệu quả kinh tế từ cây sen
Công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 các giai đoạn I, II, III tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam chi trả trên 1 tỷ 250 triệu đồng cho một khách hàng
Điện Bàn chuẩn bị cho vụ sản xuất Hè Thu.
Tấm gương nghị lực của một cựu chiến binh
Triển khai kế hoạch thu hồi đất xây dựng khu đô thị Ngân Câu – phường Điện Ngọc
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm