Nội dung chi tiết

Thị ủy Điện Bàn tổ chức Tọa đàm Chuyên đề năm 2019 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII
Tác giả: Hồng Vân - Thanh Tâm .Ngày đăng: 22/05/2019 .Lượt xem: 226 lượt. [In bài]
Ngày 20/5/2019, Thị ủy Điện Bàn đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020; lãnh đạo các Ban đảng - Văn phòng Thị ủy; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Thị ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN 20 xã, phường; các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đ/c Phan Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đ/c Trần Văn Thu –UV.BTV, Trưởng ban Tuyên giáo đồng chủ trì Tọa đàm.

Đánh giá kết quả qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thị xã Điện Bàn, báo cáo đề dẫn tại tọa đàm đã nêu rõ: công tác quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị được các cấp ủy đảng triển khai đồng bộ, xác định đây là giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết Chỉ thị được quan tâm; hằng năm đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng còn những hạn chế nhất định thể hiện ở một số mặt như: chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào đem lại hiệu quả thiết thực nhưng việc xét chọn các gương điển hình còn hạn chế. Kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân, của cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ còn chung chung. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, nhân rộng gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số TCCSĐ còn chậm,...   

Chính vì vậy, các đại biểu tham dự tọa đàm đã thảo luận, trao đổi sôi nổi, đầy tâm huyết, qua đó khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là việc làm thường xuyên, đầy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện hết sức chặt chẽ và rất cụ thể, đặc biệt chú trọng chuyên đề năm 2019 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị thể hiện: Đảng bộ Công an thị xã, Đảng bộ phường Điện Ngọc, Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,... đã đi sâu, phân tích rõ việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp để nâng cao nề nếp, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Đảng bộ xã Điện Thắng Bắc, Đảng bộ xã Điện Quang,… đã tập trung làm rõ nội dung phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ; đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội thị xã, Đảng bộ xã Điện Hồng,… trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã đề ra chủ trương, giải pháp để lãnh đạo thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân.

Có thể khẳng định, tọa đàm Chuyên đề năm 2019 là dịp để đánh giá rõ hơn, cụ thể hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại trong từng cách làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực, phù hợp để thực hiện tốt Chỉ thị 05, trọng tâm là chuyên đề năm 2019 về "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân", nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn Đảng bộ, mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian đến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Hữu Lên – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các chi, đảng bộ, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05 trong 3 năm qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong Chỉ thị. Trong đó, cần tập trung các nhiệm vụ sau đây:

Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công việc tự giác, thường xuyên. Trong đó, quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về "lấy dân làm gốc"; xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân trong các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân. Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 25/3/2019  của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tiếp tục rà soát, bổ sung những chuẩn mực "đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ" của cơ quan, đơn vị sao cho cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng. Thực hiện nghiêm việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ ở các chi bộ. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung này đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.


   Kết luận cũng yêu cầu cụ thể đối với người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối với cán bộ, đảng viên: phải gương mẫu trong thực hiện và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Trong mối quan hệ với Nhân dân phải nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân. gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân ...

          Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy đã biểu dương, khen thưởng 09 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.         

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện lực điện bàn ra quân xóa quảng cáo bẩn trên địa bàn thị xã
Tuyên truyền bảo vệ môi trường biển
Điện Minh tổ chức diễn đàn đối thoại
Thư chúc Tết trung thu của Chủ tịch nước
Điện Nam Bắc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019
Hội nghị chuyên đề " Kỹ năng xây dựng gia đình Hạnh phúc" phường Vĩnh Điện
Hội nghị tổng kết hoạt động hè
Hội nghị chuyên đề xây dựng Tuyến phố văn minh
Xã Điện Thắng Trung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Ban Chỉ đạo 61 Thị ủy Điện Bàn đã tổ chức giám sát đối với Ban Chỉ đạo 61 Đảng ủy xã Điện Hòa
Lãnh đạo thị xã Điện Bàn thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự, chức sắc, đồng bào phật tử trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo các địa phương thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thị xã.
Giám sát kết quả thực hiện triển khai Kết luận 61 của Ban Bí thư.
Phường Điện Ngọc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.
Chi hội Phụ nữ khối Viêm Trung, phường Điện Ngọc phát động Năm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chống rác thải nhựa.
Xây dựng nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo ở phường Điện Ngọc
Hội Người cao tuổi phường Điện Ngọc sơ kết công tác Hội giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tuổi trẻ thôn Thi Phương, xã Điện Phong trao tặng sinh kế cho thanh niên nghèo.
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm