Đảng ủy phường Điện Ngọc với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 01/02/2019 .Lượt xem: 394 lượt.
Năm 2018, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy phường Điện Ngọc đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra,giám sát đạt được những kết quả nhất định góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.

          Ngay từ đầu năm Đảng ủy, các chi bộ đã triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, thị ủy và của Đảng ủy phường về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.Từ đó Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phục vụ phát triển KT – XH, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo cũng cố, kiện toàn UBKT và đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo về số lượng và chất lượng. Định kỳ Đảng ủy làm việc với UBKT theo quy chế để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.Lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với các ban xây dựng Đảng và các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra,giám sát và kỷ luật của Đảng.

          Trong năm cấp ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc đã tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với 4 tổ chức Đảng và 12 Đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức Đảng và 15 Đảng viên. Trong đó Đảng ủy kiểm tra 4 chi bộ Đảng, 4 Đảng viên gồm 3 bí thư, 1 phó bí thư; giám sát 5 chi bộ và 3 Đảng viên gồm 1 bí thư, 2 phó bí thư. Nội dung kiểm tra, giám sát được xác định có trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BTV Đảng ủy. Cụ thể là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện NQ của Đảng ủy phường về nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, thực hiện đề án thu gom rác thải giai đoạn 2016-2020. Thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng. Giám sát thực hiện NQ của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh và giám sát thực hiện chỉ thị 05 của BCT. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy đã kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, ngăn ngừa sai phạm, cũng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 không có tổ chức Đảng và Đảng viên phải thi hành kỷ luật Đảng.

          Đối với hoạt động của UBKT Đảng ủy đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ mà điều 32 điều lệ Đảng đã quy định. Cụ thể như kiểm tra 4 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra tài chính Đảng cùng cấp và kiểm tra tài chính Đảng và Đảng phí đối với 4 chi bộ. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 5 chi bộ và 5 Đảng viên để phát hiện những tồn tại, thiếu sót kịp thời cảnh báo để chủ động ngăn ngừa khuyết điểm, sai phạm. Năm 2018 UBKT Đảng ủy chưa nhận được đơn thư tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và Đảng viên. Đ/c Huỳnh Đức Khánh chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cho biết thêm “Để đạt được kết quả cao trong công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy phường Điện Ngọc đã phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, văn phòng Đảng ủy và các cơ quan liên quan để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Phân công cán bộ của UBKT Đảng ủy hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ”.

          Năm 2018, UBKT Đảng ủy phường Điện Ngọc được UBKT Thị ủy tổ chức khảo sát, thẩm định kết quả thực hiện và đề nghị khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.