Nội dung chi tiết

Chỉ thị số: 02 /CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/01/2019 .Lượt xem: 2217 lượt. [In bài]
Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 đề ra. Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn thị xã tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Thị ủy, HĐND thị xã đề ra trong năm 2019, trên cơ sở đó cần tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thị xã về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXII.

Tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức như: thi đua thường xuyên, theo chuyên đề, đột kích… trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện 03 phong trào thi đua do UBND thị xã phát động: “Điện Bàn chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn thị xã, “Điện Bàn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra để thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và các sự kiện quan trọng của đất nước, của quê hương trong năm 2019, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ quan trọng về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Công văn số 229-CV/TU ngày 15/9/2016 của Thị ủy. Trong đó, triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt. Chú trọng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt, tập trung đầu tư xây dựng 5 xã dọc tuyến quốc lộ 1 đạt các tiêu chí cơ bản để lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phường vào năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành các dự án, đề án, các công trình trọng điểm của thị xã hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020; tăng cường quản lý hiện trạng, tài nguyên-môi trường, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tập trung giải quyết tốt các tồn đọng, vướng mắc tại các dự án. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tập trung nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tạo động lực phát triển; thực hiện đúng các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐH, ĐX, giao thông nông thôn, tập trung xây dựng hệ thống kênh mương, thủy lợi và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất.

3. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Công văn số 227-CV/TU ngày 08/9/2016 của Thị ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm việc làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động. Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020; Tập trung thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10/11/2017 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chú trọng thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em và các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Nâng cao hơn nữa hiệu quả thực chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phản bác thông tin sai lệch; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa;  phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục, thể thao; Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng, đẩy nhanh việc giải quyết các trường hợp tồn đọng về công nhận người có công, tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 226-CV/TU ngày 08/9/2016 của Thị ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, an sinh xã hội có hiệu quả, bền vững. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vai trò của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên.

5. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường nắm bắt thông tin, chủ động triển khai các biện pháp ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào mục đích an sinh xã hội.

6. Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở theo Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 23/3/2018 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng(khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/5/2018 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng(khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức thực hiện đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ. Tổ chức thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng, cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức tốt công tác đối thoại, tiếp công dân ở các cấp. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra.

7. Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành trong hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương mình theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đưa phong trào thi đua dần đi vào thực chất, tạo động lực cho sự phát triển, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Phát thanh - Truyền hình Điện Bàn, Cổng thông tin điện tử thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn thị xã.

3. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã, Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết, đăng ký giao ước thi đua năm 2019; lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND thị xã biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và nhân tố mới-tích cực, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Tải về: 02-2019-CT-UBND.signed.pdf

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân về tình hình TT ATGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.
Công văn về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa.
Công văn về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2
Thông báo cơ sở vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Công văn về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam
Thông báo thu hồi thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, VD33386-19 và thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn năm 2023
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo sô 57/TB-UBND ngày 24/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về nghỉ Tết Âm lịch năm 2019
Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về ban hành bảng chi tiết vị trí nhóm đất nông nghiệp thời kỳ 2015 -2019 của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Bàn (nay là thị xã).
Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo số 129/TB-PTQĐ ngày 14/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 162, tờ bản đồ địa chính số 13, thôn An Hà, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn triệu tập tham dự kỳ họp thứ 09 HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 27/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v mời thi tuyển thiết kế kiến trúc các cầu qua sông Cổ Cò đoạn qua thị xã Điện Bàn.
Thông báo số 575/TB-UBND ngày 19/11/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công khai lấy ý kiến của tổ chức, công dân về Danh mục công trình, dự án dự kiến đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã.
Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản
Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri tại kỳ họp thứ 08 HĐND thị xã Khoá XI (kỳ họp chuyên đề)
Thông báo số 117/TB-PTQĐ ngày 14/11/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu tái định cư thôn Kỳ Lam (12 lô), xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm