ĐIÊM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 08 NĂM 2018
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 30/08/2018 .Lượt xem: 1134 lượt.
Điểm tin báo chí về Điện Bàn - Tháng 08 năm 2018

1. “Điện Bàn tuyên dương 40 học sinh vượt khó” của tác giả Huyền Chi

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201808/dien-ban-tuyen-duong-40-hoc-sinh-vuot-kho-809540/

2. “Gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan trao học bổng tại xã Điện Thắng Nam” của tác giả Văn Mến

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201808/gia-dinh-co-hoa-si-nguyen-phan-trao-hoc-bong-tai-xa-dien-thang-nam-808009/

3. “Vụ tai nạn ở Điện Bàn: Sức khỏe các bệnh nhân đang phục hồi tích cực” của tác giả Khánh Linh

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201808/vu-tai-nan-o-dien-ban-suc-khoe-cac-benh-nhan-dang-phuc-hoi-tich-cuc-807383/

4. “Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội với công nhân lao động” của tác giả Diễm Lệ

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201808/doi-thoai-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-voi-cong-nhan-lao-dong-808695/

5. “Trăn trở đào tạo nghề” của tác giả Công Tú

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/201808/tran-tro-dao-tao-nghe-808375/

6. “Nghĩa tình tuổi trẻ” của tác giả Công Thành

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201808/nghia-tinh-tuoi-tre-808371/

7. “Điện Bàn có 142 tổ vay ủy thác do Hội Nông dân thị xã quản lý” của tác giả Q. Tuấn – H. Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201808/dien-ban-co-142-to-vay-uy-thac-do-hoi-nong-dan-thi-xa-quan-ly-810817/

8. “ Nông dân Điện Bàn chung tay xây dựng nông thôn mới” của tác giả Q. Tuấn – H. Tú

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201808/nong-dan-dien-ban-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-807616/

9. “ Đình làng Giáo Ái: Ngưỡng vọng dấu xưa” của tác giả Bích Liên

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201808/dinh-lang-giao-ai-nguong-vong-dau-xua-811833/