Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 25/6/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Khóa XI
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/06/2018 .Lượt xem: 1605 lượt.
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH của thị xã sáu tháng đầu năm; bổ sung các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2018, quyết toán ngân sách năm 2017 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác, Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn Khoá XI tổ chức kỳ họp lần thứ 06 trong 02 ngày, từ ngày 10/7 đến ngày 11/7/2018, tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn.

Vậy, Thường trực HĐND thị xã thông báo đến các vị đại biểu HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường và cử tri trong thị xã được biết.

Tải về: 29-2018-TB HDND.doc