Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021

Công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công văn số 1910/UBND ngày 12/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phát động tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2021
Bộ câu hỏi và gợi ý đáp án Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021"
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Bộ 100 câu hỏi và gợi ý đáp án Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021"
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021, Quyết định số 13037/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và Quyết định số 14348/QĐ- UBND ngày 07/9/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2021, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 của UBND thị xã Điện Bàn. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị xã trong tình hình dịch bệnh Covid-19; UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm