Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 12 - Khóa XII
2 Nhân sự riêng
3 Các Báo cáo của UBND thị xã trình theo Luật tại kỳ cuối năm
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 )
Báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ 12), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thị xã trong năm 2022 và nhiệm vụ trong tâm công tác thanh tra năm 2023
Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023
Báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã trong năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023
4 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã
5 Các Báo cáo, Tờ trình của UBND thị xã về Tài chính - Ngân sách
Điều chỉnh một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thị xã về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;
Báo cáo tóm tắt ước tình hình thực hiện thu chi năm 2022 và phương án xây dựng dự toán thu - chi NSNN năm 2023
Báo cáo ước tình hình thực hiện thu chi năm 2022 và phương án xây dựng dự toán thu - chi NSNN năm 2023
6 Các Báo cáo, Tờ trình của UBND thị xã về đầu tư công
Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã Điện Bàn giai đoạn 2021 - 2025
Đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục các tuyến đường tại Đề án đường trục chính GTNT, đô thị 2019-2025 theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018
Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. Công trình: Lắp dựng tượng lão dân quân Hoằng Trường Địa điểm: Xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng bản đồ tra cứu địa điểm, thông tin du lịch; số hóa mô hình 3D một số điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; xây dựng hệ thống thuyết minh tự động qua mã QR Địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng.
Công trình: Trường Mẫu giáo Điện Thắng Nam Địa điểm: Xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Trường mẫu giáo Điện Nam Đông Địa điểm: Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng Trụ sở Công an xã Điện Thắng Nam Địa điểm: Xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng Trụ sở Công an xã Điện Thắng Trung Địa điểm: Xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện
Địa điểm: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Đề nghị điều chỉnh nguồn vốn danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án: Nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã Điện Minh (hạng mục: Dãy nhà làm việc chính; Nhà bia di tích đình làng La Qua; Kè mở rộng - san nền và sân nền; Tường rào - cổng ngõ; Mương thoát nước; Điện ngoại thất; Nhà để xe; Cây xanh)
7 Các Tờ trình chuyên đề của UBND thị xã trình tại kỳ họp
Đề nghị HĐND thị xã xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị năm 2022 thuộc “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022-2026
tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND thị xã
Đề nghị phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 - 2025 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
8 Báo cáo của TAND, VKSND và CC THA trình tại kỳ họp
Báo cáo của Chánh án TAND về công tác xét xử, giải quyết các loại vụ việc và thi hành án hình sự năm 2022
Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2022
Báo cáo của Viện trưởng VKSND thị xã về công tác năm 2022
9 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022
10 Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thứ 12, khóa XII
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm