Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tờ trình đề nghị xem xét đầu tư các tuyến GTNT, ĐT tại một số địa phương
2 Đề nghị thông qua Đề án “Phát triển một số lĩnh vực văn hóa
thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026”
3 Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn đến 2025, định hướng đến 2030
4 Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo 2022-2026, tàm nhìn đến năm 2030Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm