Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 8 - Khóa XII
2 Các Báo cáo của các cơ quan Tư pháp: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự
3 Các Báo cáo của UBND thị xã
4 Các Báo cáo, Tờ trình về thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản
5 Các Tờ trình về bổ sung danh mục thu hồi đất, dề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Cầu Tây An-Điện Phong, điều chỉnh Đồ án QHCT 1/500 các cụm Công nghiệp, điều chỉnh Nghị quyết số 12 của HĐND thị xã về phát triển nông nghiệp bền vững
6 Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thị xã; kết quả hoạt động của HĐND thi xã 06 tháng đầu năm 2022
7 Thông báo kết quả tham gia xây dựng Chính quyền của UBMTTQVN 06 tháng đầu năm 2022 và một số kiến nghị đối với HĐND, UBND thị xã
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm